centro-padres
Presidenta Isabel Pinto Tapia
Secretaria Fabiana Ballestero Tapia
Tesorera Patricia Guzmán Barriga